فرش دستبافت ، فرش بختیاری ،قالی، فرش دهکردی
فرش دستبافت ، فرش بختیاری ،قالی، فرش دهکردی
فرش دستبافت ، فرش بختیاری ،قالی، فرش دهکردی
فرش دستبافت ، فرش بختیاری ،قالی، فرش دهکردی
فرش دستبافت ، فرش بختیاری ،قالی، فرش دهکردی
فرش دستبافت ، فرش بختیاری ،قالی، فرش دهکردی
فرش دستبافت ، فرش بختیاری ،قالی، فرش دهکردی
فرش دستبافت ، فرش بختیاری ،قالی، فرش دهکردی
فرش دستبافت ، فرش بختیاری ،قالی، فرش دهکردی

توضیحات

فرش بختیاری در رده فرش های آهنین و پاخور جهان محسوب میشود.

فرش هایی که آمیخته از هنر، ذهنیت و در برگیرنده طبیعت و مناطقی که بافنده ساکن می باشد است.

فرش هایی که به جرات میتوان گفت دو سه نسل را پیر می کند و یک سرمایه ماندگار و محفوظ و به دور از افت قیمت برای مصرف کننده می باشد. تنوع رنگ های گیاهی در حالی که کم است ولی رنگ هایی گرم و نشاط آوراند.

خصوصیات فرش

  • نوع فرش : دستباف
  • سال تولید : 1395
  • دسته بندی فرش : فرش دستباف
  • فروشنده : فرش دهکردی
مجموعه فرش دستبافت 2
مجموعه فرش دستبافت 2
فهرست